Uluslararası Mobilya Pazarlama Çözümlerimiz

MyBranders ile tam entegrasyon sisteminde çalışmak istediğinizde üretimini yaptığınız ürünlerin yurt dışı pazarlamasını konsept programlar dahilinde yapar. Kuşkusuz her işletmenin ve pazarın ihtiyaçlarına göre pazarlama planları değişebilmekte ve özelleştirilebilmektedir. Bu makalede mobilya ürünlerine ilişkin konsept pazarlama planımızı okuyacaksınız.
Mobilya endüstrisi küreselleşme sayesinde standartlaşan, keskin rekabet koşullarının olduğu ve hızlı değişen bir uluslararası ticaret alanıdır. Mekân tasarım objeleri belirli konseptler dahilinde diğer bileşenlerle bir araya geldiğinde koleksiyon değeri kazanmaktadır. Küresel markaların domine ettiği bu alanda yerel ve butik üreticilerin önemi ise gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle ana akım tasarımlardan ayrılan ürünler kısa sürede farklı pazarlarda talep edilen fonksiyonel ve katma değerli unsurlar haline gelmektedir.

Ölçeği ne olursa olsun kendi markalarınız bünyesinde üretimini yaptığınız özgün ürün tasarımlar ve üretim kapasitesiniz yabancı pazarlara girişte büyük bir önem arz etmektedir. İşletmenizin kendi pazarında farklı projelerde başarı ile ürünlerini sunması ve sürekliliğini sağlaması sizi rakiplerinizden ayıran ve öne çıkaran bir özellik olarak değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte yukarıda zikredildiği gibi mobilya endüstrisi hızlı değişen ve keskin rekabet koşullarının olduğu bir endüstridir. En büyük tedarikçi olan Çin özellikle Batı'da yapılan farklı tasarımları çok düşük fiyatlarla dünyaya dağıtmaktadır. MyBranders tarafından yapılan araştırmalarda Çin menşeli ürünlerin hemen hemen her Avrupa ülkesinde benzer fiyatlarla tedarik edildiği ve satıldığı görülmektedir. Bununla birlikte Çin'in fiyat avantajına rağmen tedarik süresinde gösterdiği gecikmeler ve kalite çelişkileri Avrupalı işletmeleri farklı tedarikçiler bulmaya yönlendirmekte olduğu gözlemlenmektedir.

İşletmeniz ancak özgün ve özelleştirilebilir tasarım ve üretim kapasitesi sayesinde ABD, Avrupa ve BDT pazarlarında yer alması mümkündür. MyBranders tarafından işletmenize teklif sunarken öncelikle aşağıdaki kriterlere ne derece uygunluğunuzu değerlendirir:

1- İşletme post-modern tasarımları esas alarak ürünler ve ürün bileşenlerinden oluşan konseptler geliştiriyor,

2- İşletme ürünleri gerekli sertifikalara sahip,

3- İşletme web platformları uluslararası satışlara uygun bir biçimde güncellenmiş, dil seçenekleri eklenmiş, teslimat, garanti ve iade prosedürleri açık ve net bir biçimde ifade edilmiş,

4- İşletme katalogları video içeriklerle geliştirilmiş ve çok dilli olarak üretilmiş,

5- İşletme hedef pazarlarda ürünlerini hızlı sevk edebileceği bir dağıtım altyapısına sahip.

MyBranders işletmelerin kendi kapasiteleri ile erişmekte zorluk yaşadıkları yabancı pazarlara girişlerini kolaylaştırmakta ve bu pazarlarda uzun vadeli iş birlikleri yaratmalarını sağlamaktadır. Bu misyonunu sağlarken her işletme, ürün, endüstri, sektör ve pazar için farklı stratejiler geliştirmektedir. Her faaliyet planı müşterilerimizin marka değerlerini maksimize etmek için tasarlanır ve bunu müşteri işletmeye tam entegrasyon yöntemi ile gerçekleştirir.

MyBranders mobilya operasyonlarında etkinliği ve karlılığı nedeniyle ABD, AB ve Avrasya Ekonomik Topluluğu bölgelerinde faaliyet yürütmektedir. Müşterilerimiz için büyüme stratejilerini bu bölgelerdeki pazar koşulları ve regülasyonlar temelinde, Butik Markalaşma Stratejisi ekseninde oluşturmakta ve uygulamaktayız. Markalaşma bu bölgelerde en yüksek kazancı sürekli olarak sağlamanızın tek yoludur.

Yurtdışı mobilya operasyonlarında iki temel unsur ön plana çıkmaktadır. Birincisi hedef pazarlarda ikame ürünlerin bulunuyor olması ve rakip tedarikçilerin halihazırda pazar koşullarında faaliyet gösteriyor olmalarıdır. Dolayısıyla mevcut pazarlama sistemi ve ödeme ilişkilerine yeni tedarikçilerin adapte olması gerekmekte ve rakiplerinden daha avantajlı olanaklar sunmaları gerekmektedir. Her ne kadar Türkiyeli üreticilerin bu pazarlarda önemli bir ağırlığı olsa da Bangladeş, Pakistan, Hindistan ve Çin'li tedarikçiler pazar paylarını her geçen yıl arttırmaktadır.

İkinci unsur dağıtım ile ilgilidir. Yüksek rekabet ortamı ve alternatif tedarik imkanları nedeniyle regüle (Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore) ve yarı regüle pazarlarda (Rusya, Ukrayna, Belarus ve BDT Ülkeleri) işletmelerin çok hızlı ve sürekli mahiyette ürünlerini sevk edebiliyor olması gerekir.

Yani hedef pazarlara girişte pazarda belli bir stok bulundurarak faaliyete başlamanız gerekir. Bu durum işletmelere iki noktada büyük fayda getirir. Birincisi üreticiler klasik distribütörler vasıtasıyla kaybettikleri karlarını elde tutarlar. Satış hacmi sabit olduğu halde ürünlerini nihai satış noktası sahiplerine, süpermarketlere ve internet mağazalarına kendileri sattıkları için %20-40 arasında daha fazla kazanç elde ederler. İkincisi işletmeler kendi markalarını hedef pazarlarda ön plana çıkarabilmektedir. Özellikle küçük ölçekli üretim işletmeleri için büyük avantajlar söz konusudur. Özgün tasarımlı ve kaliteli ürün üretme imkanına sahip üreticiler, pazar için zaruri olan marka bileşenlerine sahip oldukları takdirde MyBranders'ın sunacağı imkanlar ile kademeli ve istikrarlı bir büyüme imkanına sahip olacaktır.

MyBranders faaliyet yürüttüğü 13 ülkede gelişmiş, süratli ve güvenli bir dağıtım kapasitesine sahiptir. İşletmelerin B2B (toptan) operasyonlarını kendi güvenli depoları ve anlaşmalı olduğu kargo şirketleri vasıtasıyla güvenli bir biçimde yerine getirir. Müşterilerimiz adına tahsilatları yapar ve haftalık olarak ödemelerini iletiriz. Dolayısıyla MyBranders hizmetleri mobilya pazarlaması alanında bir işletmenin ihtiyacı olan tüm saha kapasitesini sağlamaktadır.

MyBranders stratejileri işletmelerin kendi bünyelerinde sahip olamadıkları dış pazarlardan sorumlu birim hizmetlerini, yabancı pazarlarda yerleşik temsilcilik hizmetlerini, yabancı pazarlarda saha pazarlaması hizmetlerini sağlayan iş planlarını ortaya koymakta ve MyBranders'ın sahip olduğu yüksek nitelikli insan kaynağı ile uygulanmasını sağlamaktadır.

MyBranders ile çalışmak istediğinizde üretimini yaptığınız mobilya ürünlerinin yurt dışı toptan pazarlamasını aşağıdaki program dahilinde yapar. Kuşkusuz her işletmenin ve pazarın ihtiyaçlarına göre pazarlama planları değişebilmektedir ancak temel iş programımız aşağıdaki şema çerçevesinde şekillenmektedir.

Konsept Plan
1
1. AŞAMA: TEKLİF
MyBranders ile çalışmaya başlamanızın temelini sizin için hazırladığımız teklif oluşturur. Teklif Al sayfasında bize verdiğiniz bilgiler ışığında işletmeniz, ürünleriniz ve hedef pazarlarınız hakkında ön değerlendirme yaparız.

Bu ön değerlendirme sürecinde MyBranders işletmenizin ihtiyaçlarını belirler. MyBranders ülkelerine projeniz hakkında bilgi notu iletilir ve ön Pazar araştırması yapmaları istenir. Çünkü yabancı pazarlarda varlık gösterebilmeniz için gerekli sertifikalardan kalıcı temsilciliklere kadar pazar koşullarının gerektirdiği farklı ihtiyaçlarınız olacaktır. Ülkelerden gelen bilgiler ve talepler ışığında işletmeniz analiz edilir.

MyBranders tekliflerini hedef pazar koşullarını ve işletmenizin ihtiyaçlarını esas alarak hazırlar. Tekliflerimiz genel olarak üç bölümden oluşur. Kısa "Hizmet ve Fiyatlama Tablosu", hizmet sunumuna ilişkin detaylı bilgilerin olduğu "Açıklamalar" ve İşletmenin içinde bulunduğu endüstriye ilişkin "Bilgi Notu".
2
2. AŞAMA: SÖZLEŞME
MyBranders tüm hizmetlerini imzalanan hizmet sözleşmeleri temelinde yürütür. Bu hizmetler tek seferlik çeviri veya web tasarım hizmetleri olabileceği gibi birkaç yıla yayılan danışmanlık ve saha operasyon hizmetleri de olabilir.

Hizmet sözleşmelerimiz kapsamında yürütülecek tüm faaliyetler, faaliyet yürütecek MyBranders personeli, tahsis edilen kadrolu ve freelance personel, uyulacak kurallar, ödemeler ve fesih koşulları ile ilgili hükümleri detaylı bir şekilde içerir. Hizmet sözleşmesinin imzalanmasını takiben MyBranders faaliyetlerine başlar.
3
3. AŞAMA: PROJE TAYİNİ VE PERSONEL TAHSİSİ
MyBranders hizmet sözleşmesinin yürürlüğe girmesinin ardından hizmet sunumuna başlar. Öncelikle hizmetlerin projelendirilmesi ve planlanması süreci başlar. Hangi personel ve hangi birimin ne kadar süre içerisinde taahhüt edilen hizmetleri sunacağını ve projenin Koordinatörünün kim olacağı belirlenir ve çalışma planı yazılı olarak müşteri işletmeye sunulur.
4
4. AŞAMA: DETAYLI PAZAR ARAŞTIRMASI
Yazılı çalışma planı esas alınarak bu aşamada işletmeniz MyBranders pazar araştırmasında kullanılmak üzere aşağıdaki bilgileri proje koordinatörüne iletir:

a. Ürün özelliklerinin detaylı bir şekilde açıklandığı ürün listesi veya katalog,

b. Tüm sipariş miktarlarını da içerecek şekilde detaylı fiyat listesi,

Detaylı pazar araştırması her ticaret ve üretim işletmesi için zorunludur. Bu araştırma şu sorulara cevap verir: "Kime satılacak?", "Nasıl satılacak?". Çünkü öncelikle operasyonların yürütüleceği pazarın tanınması, ticari, hukuki ve kültürel özelliklerinin kavranarak strateji geliştirilmesi ve planlama yapılması gerekir. MyBranders tarafından yapılan detaylı pazar araştırmalarının içeriğini incelemek için lütfen tıklayın.
5
5. AŞAMA: İŞLETME VE ÜRÜNLERİN PAZARDAKİ YERİNİN KONUMLANDIRILMASI
İşletmenin pazar pozisyonu ancak ve ancak pazardaki rakiplerinin eksikleri, hataları ve pazarda var olan beklentiler tespit edildikten sonra oluşturulmalıdır. Dolayısıyla işletmeyi rakiplerinden farklı ve üstün kılan özellikleri esas alınarak iş planı, pazarlama planı ve dağıtım planları yapılmalı, operasyonun coğrafi ölçeği belirlenmelidir. Planlamalar hedef pazardaki müşteri davranışları esas alınarak yapılmalı ve mutlaka müşteri ilişkileri/memnuniyeti standartları oluşturulmalıdır.

Planlar standart nitelikli checklistler, olası tüm soruları ve cevapları içeren operasyon manuellerini içermelidir. Karşılaşılan her zorunlu durumda işletme bu belgelerini güncellemeli ve çalışanlarına her zaman güncel belgeleri sunmalıdır.

Bu aşamada işletme gerekli organizasyon kapasitesini oluşturmalıdır. İşletme birimleri gerekli koordinasyon ve bilgi transferini sağlayacak biçimde örgütlenmelidir. İşletme ölçeği ne olursa olsun örgütlenme kurallara bağlı olarak yapılmalı ve büyüme hedefleri ile uyumlu olmalıdır.

Bunun yanında işletme kimliği hedef Pazar koşullarına uygun bir biçimde yenilenmeli/güncellenmelidir. Hedef pazar özellikleri esas alarak işletme ürünleri için yeni etiketler, ürün videoları ve sosyal medya (SM) stratejisi yaratmalıdır. Sosyal Medya işletmenin müşteriler ile konuşan yüzüdür. SM tasarımı işletmenin kimlik unsurları çerçevesinde yapılmalıdır. Pazar koşulları, tüketim alışkanlıkları ve rakip ürünler gibi faktörler dikkatle incelenmeli ve işletme ayrıştırılmalıdır.
6
6. AŞAMA: OPERASYON TAKIMININ OLUŞTURULMASI VE İŞLETME İLE ENTEGRASYON
Proje koordinatörü gerekli planlamayı işletme yönetimi ile birlikte yaptıktan sonra operasyon takımı oluşturulur.

MyBranders tarafından sunulan hizmetler temelde müşteri işletmenin marka değerini yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda sözleşme süresince yürütülecek faaliyetlerde müşteri işletmenin marka özellikleri ve iletişim kanalları kullanılacaktır. Bu sayede hem müşterimiz bizim faaliyetlerimizi denetleyebilmekte hem de MyBranders olarak müşterimizin bizimle kurduğu ilişkiyi garanti altına almış oluruz. MyBranders tarafından görevlendiren pazarlama ve yönetici personele işletme tarafından aşağıdaki tahsisat yapılacaktır:

a. Kurumsal mail adresleri,

b. Sadece pazarlama ve iş geliştirme amaçları ile kullanılacak mobil hat,

c. Görevlendirilen personelin unvanı ve iletişim bilgilerini içeren kartvizit.

7
7. AŞAMA: İŞLETME WEB PLATFORMLARININ ULUSLARARASI PAZARLAMAYA UYGUN HALE GETİRİLMESİ
Web platformlar gerek internet sitesi gerekse internet sitesinin bir kısım işlevlerini taşıyan landing sayfalar ile işletmelerin dijital ve geleneksel pazarlama operasyonlarının temelini oluşturur.

Web sitesi 21. Yüzyılın ilk çeyreğini tamamlamak üzere olduğumuz bu günlerde bir lüks değil bir zarurettir. İnternette olmayan bir şey artık gerçek hayatta da yok muamelesi görmektedir ve bu trend gittikçe hızlanmaktadır. Dolayısıyla istisnasız her işletmenin kaliteli, mobil uyumlu, çok dilli ve özgün web sitesi olmak zorundadır.

Çağdaş dijital işletmecilik koşullarında farklı fonksiyonlara sahip landing sayfalarının geliştirildiği ve kullanıldığı gözlemlenmektedir. MyBranders dijitalleşme faaliyetlerinde en düşük maliyetli en yüksek dönüşüm ilkesi ile hareket eder. Dolayısıyla işletme kimliği esasında aşağıdaki fonksiyonları yerine getirecek aşağıdaki ek sayfalar oluşturulmalıdır:

a) E-shop: İşletme ürünleri gerek toptan gerekse perakende olarak online mağazasında satılabiliyor olmalıdır. 21. Yüzyılda online satış yapmayan işletmeler büyük sorunlarla karşılaşmakta, faaliyet risklerinin arttığı gözlemlenmektedir.

b) Situational Marketing Pages: Özel günlerde işletmeler müşterilerine farklı olanaklar sağlarlar. Dolayısıyla ana web sitesinde düzenlemeler ve tasarım karmaşası yaratmak yerine özellikle reklam dönemlerinde sağlanan faydanın ve ürünün öne çıkarıldığı özel tasarımlı Landing sayfalar kullanılmalıdır.

c) Dağıtım ve Bayilik Amaçlı Landing Sayfaları: Bayilik ve dağıtım sistemi işletmenizin Pazarlama Planının temelini oluşturacaktır. Esas web sitenizde markanız, ürünleriniz ve nihai müşterileriniz ile olan iletişiminiz yer alacağı için pazarlama faaliyetlerinizi kolaylaştıracak, muhtemel ticari partnerlerinizi daha detaylı bilgi ile buluşturacak bu sayfalara ihtiyacınız olacaktır.

d) Tedarikçiler için Hazırlanan Landing Sayfaları: İşletmenizin kuracağı pazarlama sistemi önemli bir tedarikçi altyapısı gerektirmektedir. Pek çok tedarikçi işletme sizinle çalışmak için koşulları öğrenmek isteyecek, ihtiyacınız olan ürün ve hizmetler için teklif sunmak isteyecektir. Tedarikçilerinizle olan ticari iletişimi esas web sitenize bağlı ayrı bir Landing sayfası ile yürütmeniz gerekir.

8
8. AŞAMA: E-POSTA PAZARLAMASI
Geleneksel pazarlama yöntemi olan tanıtım mektubu pazarlama faaliyetlerinin ilk aşamasını oluşturur. MyBranders Araştırma Departmanı tarafından operasyon takımına iletilen şirket listeleri ve iletişim bilgileri esasında operasyon takımı tanıtım e-postaları yollamaya başlar. Bu faaliyet her ayın ilk 7 günü sürdürülür.

E-posta pazarlaması çok düşük bir dönüşüm oranına sahiptir ve eskimekte olan bir yöntemdir. Ancak düşük maliyeti nedeniyle hala kullanılmakta olan da bir pazarlama aracıdır.
9
9. AŞAMA: DİJİTAL PAZARLAMA: Google ve Facebook Reklamları
Pazarlama faaliyetlerinin ikinci ayağını ise dijital reklam araçlarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Başarılı bir saha operasyonu temel reklam araçları kullanılmadan mümkün değildir. Her ne kadar gıda ticaret işletmeleri temel tedarik zinciri içerisinde muhafazakâr bir tutum sergileseler de tedarikçilerini çeşitlendirmeyi, daha kaliteli ürünleri daha az maliyet ile sağlamak arzusundadırlar. Tüm satın alma ve tedarik politikalarının özünde tedarikçilerin en az maliyet ile en fazla faydayı sağlaması yatmaktadır.

MyBranders sözleşme süresince ihtiyaç duyulacak dijital pazarlama ve reklam stratejisini sözleşmenin imzalanmasının ardından 20 gün içerisinde yazılı olarak sunacaktır.

Dijital Reklam Faaliyetlerinin maliyeti müşteri işletme tarafından karşılanacaktır. Hedefleme Google reklamlarında 10 anahtar sözcüğe saha operasyonlarının yürütüleceği şehirler, Facebook ve Instagram reklamlarında da reklam hedeflemesi potansiyel müşterilerin satın alma bölüm çalışanları ve bu ürünlerin satışını yapan e-ticaret mağaza sahipleri ile sınırlı olarak yapılmalıdır. Bu sayede hem standart usuller kullanılarak sürdürülen iletişim çalışmaları daha başarılı olacaktır hem de işletme ile iş birliği talebinde bulunmak isteyen birey ve kurumlar işletme ile iletişime geçebilecektir.

Dijital reklam faaliyetleri işletmenin ana web sayfasında değil, sadece pazarlama faaliyetleri için düzenlenecek özel bir landing sayfası ile yapılması pazarlama faaliyetinin başarısını arttıracaktır. Pazarlama araçlarını çeşitlendirmek hedef pazarda katlanılan düşük maliyetlere karşın büyük bir başarı sağlanmasını garanti altına alacaktır.
10
10. AŞAMA: SAHA PAZARLAMASI
Pazarlama faaliyetlerinin üçüncü ve en önemli aşamasını saha faaliyetleri oluşturmaktadır. Her ne kadar e-posta ile potansiyel müşterileriniz ile yazışsanız ya da dijital reklamlar ile talepler alsanız da potansiyel müşteriniz ile yüz yüze görüşme yapmak zorundasınızdır. İşte operasyonun bu kısmını MyBranders tarafından sağlanan saha personeli yürütür.

İşletme tarafından saha operasyonunu yürütülecek ülke/ülkelere aşağıda sıralanan araçlar iletilecektir:

a. Sadece pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerinde potansiyel müşteri şirketlere iletilmek üzere İŞLETME tarafından belirlenen cins ve miktarda hediye, promosyon ürünü,

b. Pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerinde muhtemel partnerlere verilmek üzere güncel ürün katalogları,

c. Örnek Sipariş Sözleşmeleri, Teklif Şablonları, Ödeme Planları.

MyBranders saha personeli aşağıdaki yol haritasını takip ederek saha çalışması yürütür:

a. MyBranders veri tabanında bulunan şirketlerin incelemesinin yapılması,

b. Google ve diğer arama motorları kullanılarak hedef şirketlerin belirlenmesi,

c. Müşteri işletme tarafından sunulan şirketlerin incelenmesi,

d. Reklam faaliyetleri neticesinde elde edilen leadlerin incelenmesi,

e. Hedef şirketlerle telefon yoluyla iletişim kurulup ilgili muhatabın tespit edilmesi,

f. Potansiyel müşteri şirketlere ürün bilgilerinin iletilmesi, ürün hakkında sunum yapmak ve detaylı özelliklerinin aktarılması için randevu talep edilmesi,

g. Potansiyel müşteri şirket makamında ziyaret edilerek ürünün sunumunun yapılması,

h. İletişim kurulan ve görüşme yapılan her şirket hakkında verilerin elektronik ortamda kayıt altına alınması,

i. Olumlu geri dönüşlerin proje koordinatörü, işletme yönetimi ve MyBranders birimleri ile paylaşılması,

j. Satış müzakerelerinin başlaması ve sonuçlandırılması
11
11. AŞAMA: SATIŞ SÖZLEŞMELERİNİN HAZIRLANMASI, KOMİSYONLAR, MÜŞTERİ İŞLETMEYE SAHA DESTEĞİ
Hedef pazarlarda satış sözleşmelerinin hazırlanması, hukuki denetimi ve tercümesi alanlarında müşterilerimiz MyBranders hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

MyBranders hizmet sözleşmesinin coğrafi kapsamında yer alan pazarlarda, MyBranders aracılığıyla müşteri işletmenin bölgede sözleşme süresi içerisinde gerçekleştireceği her satış, toplu satış, franchise ve distribütörlük anlaşmasında, anlaşma kapsamında gerçekleşecek her satış işleminde belirli bir komisyon almaktadır. Farklı ürün türlerinde değişen komisyon oranları mevcuttur. Temel amacımız müşterilerimizin rekabet güçlerini etkilemeyecek oranlarda komisyon geliri elde etmektir.

Müşteri işletme yöneticileri hizmet sözleşmesi kapsamına giren MyBranders ülkelerine gerçekleştirecekleri her ticari ziyarette MyBranders personeli tarafından mihmandarlık, hukuk, muhasebe ve tercüme hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaktadır.

BÜLTENİMİZE Abone Olun
© 2020 - 2030 Mybranders International Consultancy Dış Ticaret A.Ş. - Tüm Hakları Koruma Altındadır
Web Tasarım: MyBranders Dijitalleşme&Markalaşma Departmanı
Made on
Tilda